Všeobecné obchodní podmínky společnosti MEA Water Management s.r.o.

II – Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti MEA Water Management s.r.o., IČO 27999734, se sídlem Domažlická 180, 314 56 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vl. 20820, upravují práva a povinnosti smluvních stran obchodněprávních vztahů založených kupními smlouvami či jinými smlouvami o dodávkách zboží či služeb, ve kterých vystupuje společnost MEA Water Management s.r.o. jako prodávající či dodavatel a druhá smluvní strana jako kupující či objednatel.

2   Pro účely tohoto dokumentu mají následující výrazy tyto významy:

  1. „VOP“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti MEA Water Management s.r.o.,
  2. „Prodávající“ je společnost MEA Water Management s.r.o., IČO 27999734, se sídlem Domažlická 180, 314 56 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vl. 20820,
  3. „Kupující“ je osoba (fyzická či právnická), která nakupuje zboží a/nebo služby od Prodávajícího,
  4. „Smluvní strany“ jsou Prodávající a Kupující,
  5. „Zboží“ je zboží a/nebo služby objednané Kupujícím od Prodávajícího na základě aktuální nabídky Prodávajícího,
  6. „Objednávka“ je dokument, v němž Kupující závazně objednává od Prodávajícího Zboží,
  7. „Smlouva“ je kupní smlouva či jiná smlouva o dodávkách zboží či služeb, uzavřená mezi Smluvními stranami na základě Objednávky Kupujícího.

II – Uzavírání Smluv

1    Jednotlivé Smlouvy jsou uzavírány výhradně na základě písemných Objednávek akceptovaných písemně Prodávajícím.

2    VOP jsou nedílnou součástí veškerých Smluv; jiné podmínky obsažené v předchozích ústních či písemných sděleních Smluvních stran, a to včetně Objednávky, které se liší nebo jsou nad rámec VOP, nejsou pro Prodávajícího závazné.

Případně existující obchodní podmínky Kupujícího nebo jiné obchodní podmínky se ve shora uvedených obchodněprávních vztazích mezi Smluvními stranami neuplatní a pro Prodávajícího nejsou závazné, pokud nebude v konkrétní Smlouvě písemně výslovně ujednáno jinak

4   Kupující akceptuje VOP a projevuje výslovný souhlas být těmito VOP vázán odesláním Objednávky Prodávajícímu.

5   Písemná forma Objednávky je zachována, i pokud je Objednávka zaslána Prodávajícímu v elektronické podobě..

6   Objednávka musí obsahovat alespoň:

  1. označení Kupujícího,
  2. označení Prodávajícího,
  3. přesnou specifikaci Zboží,
  4. požadovaný termín dodání Zboží včetně pracovní doby,
  5. místo dodání (dodací adresu),
  6. kontaktní osobu v místě dodání.

Prodávající je oprávněn akceptovat Objednávku s dodatkem nebo odchylkou týkající se jednotlivých obsahových náležitostí Objednávky (druhu objednaného Zboží, množství, termínu dodání, místa dodání, dodání po částech apod.); v takovém případě má Kupující právo Objednávku zrušit, pokud však Kupující nezruší objednávku do 1 pracovního dne od přijetí takového potvrzení od Prodávajícího, má se za to, že Kupující s podmínkami uvedenými v potvrzení souhlasí a je jimi vázán.

III – Platební podmínky

1    Kupující se zavazuje zaplatit za Zboží kupní cenu v celkové výši uvedené v potvrzení Objednávky.

2    Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu dodaného Zboží a případně též cenu dopravy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Lhůta splatnosti ceny vyúčtované fakturou činí 14 dní od data vystavení faktury, není-li písemně dohodnuto jinak.

3    Kupní cena musí být zaplacena Kupujícím Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře související s příslušnou Objednávkou. Dnem úhrady ceny je den připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.

4    Prodávající je oprávněn vystavit fakturu k datu zdanitelného plnění, tj. v okamžiku odeslání Zboží

5    V případě prodlení Kupujícího s úhradou jeho peněžitých závazků vůči Prodávajícímu se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není nijak dotčeno právo Prodávajícího na zákonný úrok z prodlení a na náhradu případné škody vzniklé z porušení stejné povinnosti Kupujícím.

6    Pokud Kupující neoprávněně odmítne převzít Zboží, se kterým mu Prodávající umožnil v souladu s uzavřenou Smlouvou disponovat, nebo které mu Prodávající doručil, nebo k převzetí takto řádně dodaného Zboží neposkytne potřebnou součinnost, má se pro účely fakturace toto Zboží za dodané a Prodávající je oprávněn vyúčtovat Kupujícímu kupní cenu a související náklady (cenu dopravy apod.) a domáhat se jejich úhrady.

7     Při Objednávce Zboží v hodnotě nad 4.000 Kč bez DPH hradí cenu dopravy Prodávající.  

8    Při objednávce do 4.000 Kč bez DPH (včetně) bude k ceně Zboží připočítána cena dopravy.

9     Kupující není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči Prodávajícímu proti pohledávkám Prodávajícího vůči Kupujícímu.

10   Jakékoliv daně z prodeje, spotřební daně nebo případně jiné daně, které se budou vztahovat na Zboží, budou připočteny ke kupní ceně a hrazeny Kupujícím, pokud Kupující neposkytne Prodávajícímu osvědčení o osvobození od daně přijatelné pro daňové úřady. Veškeré daně, které může být Prodávající povinen platit nebo vybírat podle stávajících či budoucích právních předpisů, na základě nebo s ohledem na prodej, nákup, dodání, skladování, zpracování, použití nebo spotřebu kteréhokoli Zboží, včetně daní vyměřených z příslušného prodeje, jdou k tíži Kupujícího, který se zavazuje Prodávajícímu příslušnou částku na základě jeho žádosti neprodleně uhradit.

11   Kupující je povinen uhradit náklady na opětovné balení produktů, pokud požádá o změnu zásilky (množství nebo způsobu balení) po 13. hodině 2 dny před expedicí Zboží.

IV. – Dodací podmínky

1   Není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, splní Prodávající svou povinnost dodat Kupujícímu Zboží předáním Zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa dodání (dodací adresu). Tímto předáním přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. Škodou na Zboží se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení Zboží či jeho části bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Kupující odpovídá za veškerou vzniklou škodu na Zboží, jestliže k ní dojde v době, kdy nesl nebezpečí škody na věci.

2   Termín dodání závisí v každém případě na přijetí všech nezbytných informací, konečných pokynů nebo schválení ze strany Kupujícího. Změny požadované Kupujícím v konstrukčních specifikacích nebo potřebném množství mohou mít za následek zpoždění dodávky.

3   Kupující se stává vlastníkem dodaného Zboží až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnického práva). Tím není dotčen přechod nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

4    Pokud Prodávajícímu dočasně brání v dodání Zboží příčiny, které nemůže ovlivnit (zejména živelní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu), lhůta k dodání Zboží se přiměřeně prodlouží. V těchto případech není povinna ani jedna Smluvní strana nahradit druhé Smluvní straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.

5    Kupující je povinen dodané Zboží při převzetí překontrolovat, přičemž prohlídku musí provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při vizuální prohlídce zjistit. Vady je Kupující povinen ihned oznámit dopravci označením na dopravní list. Skryté vady je Kupující Prodávajícímu povinen písemně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od doručení Zboží. Po uplynutí této lhůty se má za to, že Kupující Zboží neodvolatelně a bez výhrad převzal, nebylo-li výslovně převzato dříve.

V. – Záruční podmínky

1   Jedinou zárukou na Zboží je záruka poskytnutá výrobcem Zboží. Prodávající sám Kupujícímu žádnou záruku neposkytuje.

2   Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu na majetku či na zdraví Kupujícího či jakýchkoliv třetích osob, k níž došlo v jakékoliv souvislosti se Zbožím

3    Veškerá doporučení ze strany Prodávajícího týkající se použití, konstrukce, použití nebo provozování Zboží nesmí být chápány jako prohlášení nebo záruky, vyjádřené nebo předpokládané. Neschopnost Prodávajícího poskytnout Kupujícímu doporučení nebo mu poradit nezakládají odpovědnost na straně Prodávajícího.

4    Kupující se zavazuje používat dodané Zboží v souladu s dokumentací poskytnutou Prodávajícím, nebo pokud není k dispozici, v souladu s účelem, k němuž je Zboží je určeno a k němuž se obvykle používá.

VI. – Podmínky vrácení Zboží

1   Kupující je oprávněn Zboží vrátit Prodávajícímu do 14 dnů od jeho převzetí za podmínky, že Zboží bude zcela nepoškozené a adekvátně zabalené na přepravu.

2   V případě vrácení Zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu poplatek ve výši 20 % ceny vraceného Zboží, náklady balného a cenu dopravy za cestu tam i zpět, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím.

3    Kupující není oprávněn vrátit Zboží speciálně vyrobené nebo upravené dle požadavků Kupujícího.

VII. – Závěrečná ustanovení

1    VOP nesmí být přičteny k tíži Prodávajícího a musí být vykládány tak, jako by byly připraveny oběma Smluvními stranami společně a jakékoliv nejistoty nebo dvojznačnosti nesmí být vykládány v neprospěch Prodávajícího. Pokud by jakékoliv ustanovení VOP bylo v rozporu s kogentními ustanoveními v České republice platných a účinných právních předpisů či mezinárodních norem, neplatné nebo nevymahatelné na základě jakýchkoli současných nebo budoucích zákonů, pak se použijí ustanovení těchto předpisů, což však nemá vliv na platnost ostatních ujednání VOP či na platnost VOP jako celku.

2    Právní vztahy Smluvních stran neupravené Smlouvou ani VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3    Prodávající má právo provést jednostranně změnu VOP. Tuto změnu Prodávající oznámí jejím zveřejněním na webových stránkách https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/, kde současně zveřejní aktuální úplné znění VOP.

4   VOP jsou určeny pro úpravu vztahů primárně mezi podnikateli a při jejich výkladu se nepoužije § 1798 – § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť VOP jsou zveřejněny na veřejně a bezplatně přístupné webové stránce Prodávajícího a každý má možnost se s nimi kdykoliv seznámit.

5   Nečinnost Prodávajícího ve vztahu k trvání na striktním plnění jakékoliv z podmínek uvedených ve VOP nesmí být považována za zřeknutí se práv Prodávajícího, ani jeho práva trvat na striktním splnění v danénebo v jakémkoli jiném termínu v budoucnu. Žádné zřeknutí se kterékoli z podmínek VOP nebude platné, pokud nebude učiněno v písemné formě a podepsané oprávněným zástupcem Prodávajícího.

6    Prodávající odpovídá za případné škody způsobené Kupujícímu do její skutečné výše, nejvýše však do částky odpovídající hodnotě nedodaného nebo vadně dodaného Zboží.

7    Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny primárně smírnou cestou. Pokud obě Smluvní strany nedosáhnou smírného řešení v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 2 měsíců poté, co byla zahájena jednání o vyřešení sporu, bude kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna předložit takový spor ke konečnému rozhodnutí soudu v České republice, kdy místní příslušnost je Smluvními stranami sjednána a určuje se podle sídla Prodávajícího.

8    VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2024.

Jak vám mohu pomoci?


  Loading...

  Kontaktní informace

  Fakturační adresa:

  MEA Water Management s.r.o.

  Domažlická 180
  314 56 Plzeň – Skvrňany

  IČO: 27999734
  DIČ: CZ 27999734

  Číslo účtu: 115-1328030267/0100