Ochrona danych

Polityka prywatności

Państwa prawo do prywatności jest dla nas ważnym zagadnieniem. W przypadku gdy przekazują nam Państwo dobrowolnie swoje dane osobowe, podlegają one przetwarzaniu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) w brzmieniu obowiązującym od 25 maja 2018 r. oraz przepisami dotyczącymi danych osobowych federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). W ramach niniejszej Polityki prywatności chcielibyśmy szczegółowo wyjaśnić Państwu, w jaki sposób obchodzimy się z danymi.

1. Informacje ogólne dotyczące gromadzenia danych osobowych

1.1   Co do zasady gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników naszej witryny internetowej odbywa się w sposób ograniczony do niezbędnego zakresu tych procesów i do niezbędnych danych. Dane osobowe to wszelkie dane, które można powiązać z określoną osobą, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

1.2   Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest

MEA Group GmbH
Sudetenstraße 1
D-86551 Aichach

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 8251 – 91 0
Telefaks: +49 (0) 8251 – 91 1807
E-mail: info@mea-group.com

(zwana w dalszej części: MEA Group GmbH).

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod poniższymi danymi kontaktowymi:

Maximilian Hartung
SECUWING GmbH & Co. KG | Datenschutz Agentur
Frauentorstraße 9
86152 Augsburg | Germany
Sąd Rejonowy w Augsburgu: HRA 19071

T +49 (0) 821 90786458
E-mail: epost@datenschutz-agentur.de

1.3   Podczas nawiązywania kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zamówienia lub innego formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na zapisanie przez nas przekazanych nam dobrowolnie danych (adres e-mail, ewentualnie nazwisko, adres itp.) w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub innego załatwienia sprawy. Zapisane w związku z niniejszą sytuacją dane zostaną przez nas usunięte, gdy tylko ich gromadzenie przestanie być konieczne lub ograniczymy ich przetwarzanie, o ile występuje obowiązek prawny ich przechowywania.

1.4   Jeżeli powierzamy realizację niektórych funkcji naszej witryny internetowej zewnętrznemu usługodawcy, będziemy informować Państwa o wykorzystywaniu przez niego danych i okresie ich przechowywania.

2. Państwa prawa

Mają Państwo prawo:

 • na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do żądania informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mają Państwo prawo do informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, planowanego czasu przechowywania, przysługującego prawa do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub złożenia sprzeciwu;
 • na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych zgromadzonych przez nas danych dotyczących Państwa osoby;
 • na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie wynika z prawa do wolności słowa i informacji, wypełniania zobowiązań prawnych, interesu publicznego albo zagwarantowania możliwości zgłoszenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podważają Państwo ich poprawność, przetwarzanie narusza obowiązujące prawo, jednakże Państwo nie wyrażają zgody na ich usunięcie oraz gdy dane te nie są nam już potrzebne, jednak Państwo potrzebują ich do zgłoszenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 • na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do otrzymania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do cofnięcia w każdym czasie udzielonej nam uprzednio zgody. Skutkuje to zaprzestaniem przetwarzania przez nas danych, które obejmowała ww. zgoda;
 • na podstawie art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do złożenia skargi do organu administracyjnego. Zazwyczaj w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu administracyjnego właściwego dla swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

3. Pobieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej witrynie internetowej

Podczas korzystania z naszych witryn internetowych wyłącznie w celach informacyjnych, bez rejestrowania się lub przekazywania informacji w inny sposób, pobieramy następujące dane, które ze względów technicznych są niezbędne do wyświetlania naszej witryny internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
 • treść wywołania (konkretna strona)
 • status dostępu/ kod statusu HTTP
 • ilość przesłanych każdorazowo danych
 • witryna internetowa, z której nastąpił dostęp
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs graficzny
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego nawiązywania połączeń z witryną internetową,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej witryny internetowej,
 • umożliwienie oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów związanych z administracją.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu identyfikacji Państwa osoby.

Ponadto podczas odwiedzania naszej witryny wykorzystujemy pliki cookies oraz usługi analityczne. Dokładne objaśnienie tych pojęć można znaleźć w punktach 7, 9 i 10 niniejszej Polityki prywatności.

4. Inne funkcje naszej witryny internetowej i pozostałe usługi

4.1   Poza czysto informacyjnym wykorzystaniem naszej strony internetowej i pozostałych nośników reklamowych oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać. W tym celu z reguły muszą Państwo udostępnić dodatkowe dane osobowe, których użyjemy do realizacji poszczególnych usług. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

4.2   Podczas przetwarzania Państwa danych częściowo korzystamy z usług podwykonawców zewnętrznych. Ww. starannie dobrani i upoważnieni podwykonawcy są związani naszymi instrukcjami i podlegają regularnym kontrolom.

4.3   Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, o ile jest to prawnie dozwolone i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do realizacji zawartych z Państwem stosunków umownych.

4.4   Jeżeli siedziba naszego podwykonawcy lub partnera znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy o tym Państwa w opisie naszej oferty.

4.5   W ramach naszej witryny internetowej używamy procedury SSL (Secure-Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania, jaki obsługuje Państwa przeglądarka internetowa. O zastosowaniu na konkretnej stronie dostępnej w ramach naszej witryny internetowej szyfrowanego przesyłu danych świadczy symbol klucza lub zamkniętej kłódki widoczny na dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki internetowej. MEA stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem nieuprawnionych osób lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

5. Konkursy z nagrodami

W przypadku dobrowolnego przekazania nam Państwa danych osobowych w ramach organizowanego przez nas konkursu z nagrodami/ losowania/ akcji reklamowej w celu uczestnictwa w danej akcji, używamy tych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji oraz wyłonienia i powiadomienia zwycięzców. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dodatkowo obowiązują warunki uczestnictwa danego konkursu. Podstawę dopuszczalności takich działań reklamowych stanowi art. 6. ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

6. Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych

6.1   Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

6.2   Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych do celów reklamowych można przekazać, korzystając z danych kontaktowych zawartych w punkcie 1.2.

7. Użycie plików cookies

7.1   Oprócz wymienionych w punkcie 3 danych podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na twardym dysku przez Państwa przeglądarkę internetową. Pliki cookies nie uruchamiają żadnych programów ani nie przenoszą wirusów na Państwa komputer. Służą one do optymalizacji witryny internetowej pod kątem przyjazności dla użytkownika i efektywnego działania.

7.2   Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, których zakres i sposób działania wyjaśniono poniżej:

 • Sesyjne pliki cookies, tj. pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Zapisują one tak zwane identyfikatory sesji, za pomocą których można przyporządkować różne zapytania przeglądarki do jednej wizyty. W ten sposób możemy ponownie rozpoznać Państwa komputer w przypadku kolejnej wizyty na naszej witrynie internetowej. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Stałe pliki cookies, tj. pliki cookies umożliwiające skonfigurowanie przeglądarki internetowej zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Możliwe jest również zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. W takim przypadku jednak nasza witryna internetowa może być pozbawiona niektórych funkcji.

Używamy plików cookies w celu tworzenia statystyk korzystania z naszej witryny internetowej, które następnie analizowane są pod kątem optymalizacji witryny (patrz punkt 9). Pliki cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że jest to Państwa kolejna wizyta na naszej stronie.

8. Rekrutacja online

8.1   Nadesłanie dokumentów aplikacyjnych poprzez naszą stronę rekrutacji pod adresem https://www.mea-group.com/pl/mea-group/praca/ oznacza, że są Państwo zainteresowani podjęciem pracy w naszej firmie. Podane przez Państwa dane służą wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Wyrażają Państwo w ten sposób zgodę na zapisanie i przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w tym celu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

8.2   Państwa dane są wykorzystywane wewnątrz naszej firmy wyłącznie w celu obsadzenia odpowiedniego stanowiska. Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy/pracownice. Należy pamiętać, że Państwo sami ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość swoich danych. Poprzez udostępnienie swojego profilu deklarują Państwo zgodę na kontaktowanie się z Państwem. Kontakt ten może zostać nawiązany drogą e-mailową, pocztą lub telefonicznie. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacji. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 miesięcy od zakończenia procedury rekrutacji. Zgodnie z postanowieniami punktu 7 mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Oświadczenie o odwołaniu zgody można przesłać pocztą elektroniczną na adres mea-bewerbungen@mea-group.com lub w formie wiadomości wysłanej na dane kontaktowe podane w punkcie 1.2.

8.3   Jeszcze raz informujemy, że zgodnie z punktem 4.5 podejmujemy zarówno techniczne, jak i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa dostosowujemy do aktualnego rozwoju technologicznego.

9. Narzędzia do śledzenia

Poniżej wymienione i używane przez nas narzędzia do śledzenia są stosowane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poprzez zastosowanie narzędzi do śledzenia chcemy zapewnić, aby nasza witryna była dostosowana do potrzeb użytkowników i stale optymalizowana. Ponadto wykorzystujemy narzędzia do śledzenia w celu tworzenia statystyk korzystania z naszej witryny internetowej, które następnie analizowane są pod kątem optymalizacji witryny. Niniejsze cele są zatem uzasadnione w myśl wymienionego wcześniej przepisu.

9.1   Google Analytics

W celu zapewnienia dostosowania naszej witryny do potrzeb użytkowników i stałego jej optymalizowania korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. (https://www.google.de/intl/pl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwaną dalej „Google”). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkownika i wykorzystywane pliki Cookies (patrz punkt 4). Pliki cookies generują następujące informacje podczas użytkowania witryny internetowej:

 • typ przeglądarki/ wersja,
 • używany system operacyjny,
 • URL referrer (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta wywołującego komputera (adres IP),
 • godzina zapytania wysłanego do serwera.

Niniejsze informacje są przesyłane na serwery Google znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Informacje te zostaną wykorzystane do prowadzenia analiz użytkowania witryny internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do wykonywania innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu na potrzeby badań rynku i w celu dostosowania niniejszej witryny internetowej do potrzeb użytkowników. Informacje te mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub podmioty trzecie przetwarzają niniejsze dane na podstawie zawartej umowy. Państwa adres IP nie zostanie w żadnym wypadku powiązany z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Adresy IP są anonimizowane w celu uniemożliwienia ich przypisania do konkretnej osoby (maskowane IP).

Ponadto mogą Państwo ograniczyć zapisywanie na serwerze Google utworzonych przez pliki cookie danych związanych z użytkowaniem przez Państwa witryny (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej pod niniejszym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&safe=strict).

Alternatywnie do instalacji wtyczki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo ograniczyć zapisywanie danych w ramach usług Google Analytics poprzez kliknięcie w niniejszy odnośnik. Spowoduje to ustawienie opcji odrzucania plików cookie, aby ograniczyć przyszłe pobieranie Państwa danych podczas wizyt na niniejszej stronie internetowej. Opcja odrzucania plików cookies dotyczy tylko obecnie używanej przeglądarki internetowej i tylko naszej witryny internetowej i powoduje zapisanie na Państwa urządzeniu specjalnego pliku. W przypadku usunięcia plików cookies ze swojej przeglądarki internetowej muszą Państwo ponownie ustawić opcję odrzucania plików cookie.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z usługą Google Analytics można znaleźć m.in. w Pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

9.2   Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, aby uniemożliwić ich powiązanie z konkretnymi osobami.

9.3   W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do Stanów Zjednoczonych, firma Google działa zgodnie z umową dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z usługi Google Analytics stanowi art 6. ust. 1 zd. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

9.4   Informacje dotyczące podmiotu trzeciego oferującego usługę: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html,

Informacje o ochronie danych w skrócie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl,

oraz Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

9.5   Niniejsza strona dodatkowo wykorzystuje usługę Google Analytics do analizy zachowań użytkowników na różnych urządzeniach, dokonywanej na podstawie identyfikatorów użytkowników. Mogą Państwo dezaktywować wykorzystanie analizy zachowań na różnych urządzeniach w swoim profilu klienta w zakładce „Moje dane”, „Dane osobowe”.

https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl.

10. Google Adwords

10.1   Śledzenie konwersji Google Adwords: Do monitorowania w celach statystycznych użytkowania naszej witryny internetowej i w celu optymalizacji naszej witryny z myślą o jej użytkownikach korzystamy z usługi śledzenia konwersji Google. Usługa Google Adwords generuje na Państwa komputerze plik cookie (patrz punkt 4), jeśli weszli Państwo na naszą stronę poprzez reklamę Google.

Niniejsze pliki cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osób. Dzięki ww. plikom cookies (o ile nie wygasła ich ważność) firma Google i klient usługi Adwords otrzymują informację, że użytkownik kliknął w komunikat Google Adwords i został przekierowany na niniejszą stronę.

Każdy klient usługi Adwords otrzymuje inny plik cookie. Uzyskane za pomocą konwersyjnych plików cookies informacje służą do sporządzania statystyk konwersji dla klienta usługi Adwords, który zdecydował się na śledzenie konwersji. Klienci usługi Adwords uzyskują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Jednak nie uzyskują żadnych informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika.

Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo zrezygnować z tworzenia niezbędnych do tego celu plików cookies – np. w ustawieniach przeglądarki, które umożliwiają ogólną dezaktywację automatycznego zapisywania plików cookies. Pliki cookies dla śledzenia konwersji można dezaktywować również przez wybranie opcji blokowania plików cookies pochodzących z domeny „www.googleadservices.com”. Informacja o ochronie danych dla usługi śledzenia konwersji znajduje się pod następującym adresem (https://services.google.com/sitestats/pl.html).

10.2   Google Adwords Remarketing: Niniejsza strona korzysta z usługi Google Adwords firmy Google Inc. („Google”). Do tego celu stosowana jest funkcja remarketingu w ramach usługi Google AdWords. Za pomocą funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony odwiedzającym inne strony należące do sieci reklamowej Google treści dopasowane do ich preferencji. W tym celu analizowane są działania użytkownika na naszej stronie, np. które strony interesują użytkownika, aby umożliwić prezentowanie mu na innych stronach treści reklamowych dopasowanych do jego preferencji. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywany jest tzw. plik cookie. Zawarty w nim ciąg znaków służy do rozpoznania użytkownika w momencie odwiedzin witryn internetowych należących do sieci reklamowej Google. Na stronach tych mogą być użytkownikowi zaprezentowane reklamy związane z treściami, które wcześniej były wywoływane na stronach należących do sieci reklamowej Google.

Google stosuje w tym celu między innymi tzw. plik cookie „DoubleClick”. (Punkt 7.2) Jest to taki sam plik cookie, który jest stosowany na stronach, które uczestniczą w powiązanych z Google programach reklamowych DoubleClick. Nasza witryna nie zawiera treści reklamowych podmiotów trzecich. Plik cookie programu DoubleClick służy jedynie do celów remarketingu.

Według informacji własnych Google w ramach funkcji remarketingu nie są gromadzone żadne dane osobowe. O ile jednak w związku z korzystaniem z wyżej wymienionej usługi istnieje możliwość zidentyfikowania użytkownika, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jeżeli pomimo tego nie życzą sobie Państwo funkcji „reklamy opartej na preferencjach” prowadzonej przez Google, można dokonać jej ogólnej dezaktywacji w ustawieniach pod adresem http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała wszystkie pliki cookies lub akceptowała tylko określone. Należy mieć na uwadze, że w ten sposób może zostać ograniczona funkcjonalność i komfort przeglądania witryn internetowych. Stosowanie plików cookies służących do reklamy opartej na preferencjach można dodatkowo dezaktywować poprzez inicjatywę sieci reklamowych. Wskazówki na ten temat znajdują się na stronie: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

11. YouTube

Niniejsza strona zawiera wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu wideo youtube.com. Portal YouTube prowadzony jest przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczki te są rozpoznawalne poprzez logo portalu YouTube.

Podczas wywołania w ramach naszej witryny strony, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Poprzez niniejszą wtyczkę Google uzyskuje informacje, że odwiedzili Państwo określoną stronę należącą do naszej witryny. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem Google i jednocześnie są zalogowani na swoim koncie, Google może powiązać wizytę na tej stronie z Państwa kontem Google. Poprzez wciśnięcie przycisku YouTube Państwa przeglądarka przesyła informację na serwery Google. Dane te są przetwarzane przez Google. Cel i zakres gromadzenia danych i ich dalszego przetwarzania przez Google oraz Państwa prawa i możliwości wyboru ustawień w celu ochrony prywatności są zawarte w informacji o ochronie danych Google oraz YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl